سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد دلخواه اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
امین غفوری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دبی

چکیده:

میدانیم خیز و در نتیجه ترک در دال سقف ساختمان موجب کاهش سختی و مقاومت آن می شود. روش محاسبه ارائه شده در کتابها و با استفاده ازنرم افزارها فقط تخمینی از خیز ارائه می دهد. بنابراین تنها راه قابل اطمینان که در این مقاله به آن پرداخته شده تعیین دقیق خیز با آزمایش روی مدل با ابعاد واقعی می باشد.در این تحقیق با ارائه پیشنهاداتی عملی جهت اجرا و محاسبه تلاش خواهد شد تا خیز کنترل شده تا در اثر کاهش خیز،ترک خوردگی درسقف دال پیش تنیده کنترل خواهد شد)هدف کاربردی(.پیشنهاداتی جهت ارائه مدل المان محدود بهتر جهت محاسب ارائه خواهد شد)هدف علمی و عملی(. نتایج تحلیل های تئوریک انجام شده با استفاده از نرم افزار تجاری Adapt با نتایج آزمایشگاهی نمونه مورد نظر مقایسه شده و میزان دقت مدل آن ارزیابی شده .به بررسی تغییر مکان )خیز( در دالهای پیش تنیده با تاندونهای چسبنده و غیرچسبنده در ساختمان با مقیاس اصلی پرداخته خواهد شد. )ضرورت انجام تحقیق