سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اوکاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ز
معصومه اکاتی – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی نقشهبرداری سازمان جغرافیایی، تهران

چکیده:

طالقان یکی از مهمترین پروژ ههای هیدروالکتریک در ایران است که بخشی از آب شرب شهر بزرگ تهران از آن تهیه میشود در این مطالعه هدف تعیین تغییرشکل ایجاد شده در سد طالقان با استفاده از یکی از روش سنجش ازInSAR است. ما یافتیم که این سد از زمان ساخت، تغییر شکلهایی در محدوده مجاز داشته و سمت چپ آن نسبت به قسمت میانی و راست تغییرشکل کمتری را تجربه کرده است. این تغییرشکلها در اثر تغییرات سطح آب رودخانه طالقان، تغییرات دمایی فصلی و جنس لای ههای خاک زیر پی و … بوده است. همچنین با توجه به سوابق زمین لرز ههای قرن بیستم و قرون گذشته در این ناحیه از تهران که سد طالقان در آن قرار است، احتمال وقوع زمینلرز ههای مخرب با شدت مطلق ۷ ریشتر و یا بیشتر در منطقه سیسموتکتونیک البرز طی عمر سد فوق میرود. نتایج به ما به خوبی نشان داد که نتایج ب هدست آمده از تغییرشکلهای سد طالقان با آنچه که از رو شهای نقشهبرداری مرسوم ب هدست میآید، همخوانی دارد.