سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بیگدلی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیب شاه نظری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه تسلیح خاک با کمک المان های کششی فلزی یا پلیمری بطورگسترده در مهندسی ژئوتکنیک بکارمی روند که به عنوان نمونه می توان به پایدارسازی شیروانی ها، ترانشه ها و زمین لغزها به کمک این روش اشاره نمود. که در این میان بهره گیری بیشتر از المانهای پلیمری، به منظور اجتناب از خوردگی المانهای فولادی صورت می پذیرد. در این مقاله، تغییر شکلهای افقی وقائم دیوارهای خاکی مسلح شده با المانهای ژئو گرید در حالتهایاستاتیکی و شبه استاتیکی با در نظر گرفتن اثر آبهای زیرزمینی و بدون در نظر گرفتن اثر آبهای زیرزمینی مورد مطالعه قرار می گیرد. مدلسازی های عددی در دو حالت، نخست دیوار با شیب ثابت ۷۰ درجه و ترانشه با شیبهای ، ۵۰ و ۴۵ درجه و دیگری ترانشه با شیب ثابت ۵۰ درجه و دیوار با شیبهای طبیعی متغیر ۹۰ ، طبیعی متغیر به ترتیب ۵۵ ۵۰ و به ترتیب صورت گرفت. درمدلسازیهای عددی صورت گرفته شده تاثیر عوامل متعدد نظیر شیب ،۶۰ ،۷۰ ،۸۰ طبیعی ترانشه، شیب دیوار مسلح شده، میزان خاکبرداری و خاکریزی های مورد نیاز، طول و فاصله المانهای تسلیح بررسی گردیده و با مقایسه اقتصادی، طرح بهینه ارائه شده است