سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهرام علی – کارشناس ارشد زمین شناسی چینه و فسیل

چکیده:

دریک توالی ازنهشته هایی با سن پالئوسن بالایی وائوسن زیرین درشمال شوسف نهبندان ازاستان خراسان جنوبی مورد مطالعه قرارگرفته است دربرش مورد مطالعه درمجموع ۴۸ نمونه جهت تهیه مقطع نازک درجهت عمود برلایه های برداشته شد با مطالعات انجام شده سن برش مورد مطالعه پالئوسن بالایی ائوسن زیرین تعیین گردید ازنظر جغرافیایی محدوده مورد مطالعه بین ۶۰درجه ۱۳دقیقه و ۶۰درجه و ۱۸دقیقه طول شرقی و ۳۱درجه ۴۷دقیقه ۵۲ثانیه و ۳۱درجه ۵۲دقیقه ۴۴ ثانیه عرض شمالی قرار دارد درنهایت ۳۴جنس و ۲۱گونه شناسایی شد همچنین چهارتجمع فرامینی فر درمنطقه تشخیص داده شده که توسط دیاگرام مثلثی به تفسیر آن پرداخته شد