سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی – دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی اب دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه علوم کشاورزی و
محمد علی غلامی سفید کوهی – استادیار گروه مهندسی اب دانشکده مهندسی زراعی – دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

تغییر اقلیم پدیده ای جهانی و گسترده است که در کل کره زمین در حال رخ دادن می باشد. گرم شدن تدریجی کره زمین بی نظمی های طبیعی در ریزش های جوی و افزایش گازهای گلخانه ای در سال های اخیر باعث افزایش نگرانی ها برای تغییر اقلیم کره زمین شده است. بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی در درازمدت می تواند وجود و یا عدم وجود تغییر اقلیم را نشان دهد . تحقیق حاضر تغییر اقلیم شیراز را طی ۵۵ سال آماری از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵ بررسی می کند. پارامترهای هواشناسی مورد استفاده شامل بارش ، بیشینه دما ، کمینه دما و تعداد روزهای بارانی می باشند. در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی ار روش آماری تحلیل رگرسیون استفده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 صورت گرفت. نتایج محاسبات نشان داد تغییرات بارش از روند معنی داری برخوردار نیست ولی روند تغییران بیشینه دما ، کمینه دما و تعداد روزهای بارانی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شدند.