سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه قاسمی – کارشناس ارشد امور منابع آب شرکت مهندسین مشاور لار تهران
ابراهیم فتاحی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو تهران

چکیده:

براساس گزارش IPCC در قرن بیستم دمای کره زمین به میزان ۰/۷۴ سانتیگراد افزایش یافته و پیش بینی شده در بیست سال نخست قرن ۲۱ نرخ افزایش دما به ۰/۲ درجه سانتی گراد در هر ۱۰ سال برسد و متوسط دمای سطح کره زمین به میزان ۱/۱ تا ۶/۴ درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد لذا با توجه به اینکه از جمله روشهای معتبر آشکارسازی تغییرات دما و بارش پیشگوییهای اقلیمی براساس تغییرات عمومی جو به کمک مدلهای چرخه عمومی جو GCM می باشد دراین مقاله شرایط اقلیم شهر ارومیه و حوضه آبریز پایاب شهرچای دردهه های ۲۰۱۱ و ۲۰۳۰ با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 و با درنظر گیری ۳ سناریوی انتشار IPCC مدلسازی شده است از مدل LarsWG برای ریزمقیاس نمایی داده های خروجی این مدل استفاده شده است.