سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رباب نوروزی – کارشناس ارشد جغرافیا-اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلو
وحید فیضی – کارشناس ارشد جغرافیا-اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رسوبات متفاوت در یک مکان میتواند مشخص کننده اقلیمهای متفاوت در یک مکان باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از رسوبات، اقلیم حاکم بر آن را شناسایی کرده و با توجه به رسوبات مختلف به اقلیم و تغییرات ان در دورههای مختلف زمانی پیبرد. سپس به بررسی اقلیم دوره های مختلف درجهان و ایران پرداخته شده است. روش مطالعه در این تحقیق مبتنی بر استفاده از روش کتابخانه ای بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که قبل از دوره اول زمین شناسی یعنی دوره پره کامبرین و آنته کامبرین دارای اقلیم متناوب گرم و سرد بوده است. از نظر آبوهوایی دوره اول بین دودوره یخچالی قرار داشتند. از این نظر آبوهوا دوران دومبرای نیمکره شمالی از نیمه حارهای به معتدل و برای نیمکره جنوبی از نیمه استوایی به نیمه حارهای تبدیل گردیده است. دوران سوم که به دوره ترشیاری و کواترنر تقسیم میشود. آبوهوای دوره دوره ترشیاری نسبت به کواترنر گرمتر بوده است. اما کواترنر که دارای تغییرات فراوانی بوده است. با استفاده از رسوبات دریایی- رودخانه ای به چهار دوره یخچالی و سه دوره بین یخچالی تقسیم میشود