سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدادریس جوادین –
حامد احمدی مقدم – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشتنشاء- زیباکنار
رامین تقی نژاد – دانشجوی دکترای عمران- سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیداویس جوادین – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه

چکیده:

در این مطالعه تحلیلهای بارافزون بر روی قابهای خمشی بتنی کوتاه، متوسط و بلند، با استفاده از انواع الگوهای بارجانبی ثابت که در مهندسی رایجاند، انجام میشود. به منظور انتخاب الگوی بارجانبی در تحلیل بار افزون، حالتهای بار یکنواخت، مود اول الاستیک، آییننامه ۲۸۰۰ ایران، FEMA- 237و الگوی چندمودی (یا SRSS در نظر گرفته شدهاند. در این مطالعه از نرمافزار ۲۰۰۰SAP برای انجام تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی استفاده میگردد. از آنجایی که آسیبهای سازهای ارتباط مستقیمی با مقدار تغییرمکان طبقات دارد، تخمین دقیقی از تغییرمکان طبقات و توزیع آن در ارتفاع سازه، در ارزیابی عملکرد لرزهای از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدین منظور، ابتدا شش سطح تغییر شکل به عنوان بیشترین مقدار تغییرمکان طبقهی بام در منحنی ظرفیت قابها پیشبینی میگردد و سپس تغییرمکان طبقات با استفاده از نتایج تحلیلهای بارافزون با انواع الگوهای بارجانبی در سطح تغییرشکل مربوطه، تخمین زده میشوند. پیشبینیهای تحلیل بارافزون با مقادیر دقیق تغییرمکان حاصل از تحلیل- های تاریخچهزمانی غیرخطی مقایسه میشوند. این تحلیلهای تاریخچهزمانی با استفاده از رکوردهای مقیاس شدهی زمین لرزه مرتبط با سطوح تغییر شکلی مورد نظر بهدست میآیند