سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکترای عمران(ژئوتکنیک)،دانشگاه UKM مالزی
علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکترای عمران(ژئوتکنیک)،دانشگاه UKM مالزی

چکیده:

دراین مقاله اثرات گرما برروی دو نوع از کانیهای رس کائولینیت و بنتونایت و بازتاب گرما برروی خواصی چون سایز ذرات درصد رطوبت وزن مخصوص پلاستیسیته شاخص فعالیت تورم ضریب فشردگی و خواص مقاومتی مورد مطالعه قرارمیگیرد درابتدا خواص نمونه های کائولینیت و بنتونایت تحت آزمایش توسط روشهای استاندارد TG # XRD تعیین گردید به منظور تعیین نرخ تراکم پذیری و فشردگی نمونه ها دردو حالت بارگذاری و باربرداری از آزمایش ادیومتر استفاده گردید همچنین جهت مطالعه اثرات گرما برروی پارامترهای مقاومتی تنش کرنش از آزمایش سه محوری استفاده شد نتایج آزمایشات نشان دادند که کائولینیت دردمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد و بنتونایت دردمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد وارد بازه غیرپلاستیک میگردند سایز ذرات نیز با افزایش دما نرخ افزایشی از خود نشان دادند همچنین نرخ تورم وبادکردگی کائولینیت و بنتونایت تا دمای ۴۰۰ درجه بشدت روندی کاهشی داشت روابط همبستگی زیادی بین زوایای مقاومت برشی و رفتارگرمایی درهر دو خاک رس گزارش شد.