سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه عالیشاه – کارشناس ارشد مرتعداری
حسین عالیشاه – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تغییرات بارندگی را می توان بعنوان یکی از عوامل موثر در شکل گیری انواع پوششهای گیاهی مطرح نمود این پارامتر اقلیمی بربسیاری از ویژگیهای اکوسیستم همچون فون و فلور منطقه و ویژگیهای ژیومروفولوژی آن تاثیر گذار است پارامتر بارندگی عمدتا در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری شده و این اطلاعات که از نقاط محل ایستگاه اندازه گیری می شود قابل تعمیم به نقاط مجاور می باشد از پارامترهای مهم تاثیر گذار بر میزان بارش تغییرات ارتفاعی می باشد میزان تغییرات بارندگی برحسب ارتفاع یا بعبارت دیگر گرادیان بارندگی در اقلیم های مختلف متفاوت است دراین مطالعه تغییرات گرادیان رطوبتی در دو اقلیم نیمه مرطوب در استان ایلام و اقلیم خشک درا ستان یزد مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دهنده آن است که میزان شیب گرادیان رطوبتی ضریب زاویه بهترین معادله برازش داده شده در اقلیمی همچون اقلیم استان ایلام بیش از این مقدار در اقلیم خشکی مثل اقلیم استان یزد می باشد این بدان معنی است که میزان تغییرات بارندگی نسبت به ارتفاع در اقلیم های مرطوب بیش از اقلیم های خشک همچون یزد می باشد شایان ذکر است که ضریب همبستگی بین داده ها در استان یزد بیشاز استان ایالم می باشد با استفاده از چنین مطالعاتی م یتوان به تغییر پذیری و مدیریت پارامترهای اقلیمی درمناطق مختلف پی برد.