سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل دلاوری کامیاب – کارشناس مرتع و آبخیزداری
محمدحسن خسروانی – کارشناس مسئول اداره بیابان زدایی استان مرکزی
محمد فلاح – کارشناس مرتع

چکیده:

کیفیت آب های زیرزمینی نقش بسیار مهمی درمدیریت جامع حوزه های کویری بخصوصدر بخش کشاورزی دارد امروزه بهره برداری غیراصولی و نادرست از منابع آب زیرزمینی علاوه بر افت سطح آب زیرزمینی سبب تداخل سفره های آب شور و شیرین با یکدیگر وکاهش کیفیت آب زیرزمینی شدها ست تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات کیفی آب در حوزه کویر میقان اراک از زیرحوزه های حوزه آبریز دریاچه نمک صورت گرفته است بدین منظور داده های هدایت الکتریکی PH,TDS سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مربوط به مناطق ده نمک، ایبک آباد، داود آباد و ویسمه جمع آوری شد سپس تغییرات هریک از پارامترها درهریک از مناطق طی سالهای مذکور مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کههدایت الکتریکی در چاه های نیمه عمیق بیش از چاه های عمیق بوده است PH به جز در دو مورد در ایبک آباد در سایر موراد مقداری بیش از ۷ می باشد و TDS در بیش از ۷۵ درصد مناطق کمتر از ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر بوده است.