سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه آزاد مراغه
اصغر اصغری مقدم – دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه کالج لندن، استاد دانشگاه تبریز
حمید صدیق – دکتری تکتونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دشت آذرشهر از نظر فعالیت کشاورزی و تراکم جمعیت از اهمیت زیادی برخوردار است و بخش اعظم آب کشاورزی آنها عمدتا از سفره های آب زیرزمینی این دشت تامین می شود. بهره برداریبیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی منطقه، باعث افت شدید سطح ایستابی و افزایش شوری آب و عوارض کم آبی برای این دشت در پی داشته است. هدف اصلی این تحقق، بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی بر اثر افت سطح ایستابی با استفاده از نقشه های هم ارزشSO4 ،Cl ،Ec جهت جریان و کیموگراف دشت آذرشهر می باشد که ملاحظه می شود میزان این موارد با گذشت زمان افزایش یافته و به تبع آن با کاهش کیفیت آب زیرزمینی مواجه می شویم. در نهایت با استفاده از منحنی های هم ارزش سطح ایستابی به بررسی و تغییرات سطح ایستابی پرداخته ایم که نشان دهنده کاهش سطح ایستابی طی یک دوره یازده ساله و در پی آن دشت آذرشهر با افزایش شوری و تنزل کیفیت آب زیرزمینی روبرو شده است