سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زابلی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری –
جواد زابلی –

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات کیفیت علوفه در مراحل مختلف فنولوژی، نمونه های گیاهی در دو مرحله شامل رشد رویشی و رسیدن بذر جمع آوری شد. سپس نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و در آزمایشگاه با روش های معمول و استاندارد اقدام به اندازه گیری فاکتورهای دیواره سلولی عاری از همی سلولز، فیبر خام، پروتئین خام، انرژی متابولیسمی و ماده خشک قابل هضم گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد تفاوت معنی داری در بین فاکتورهای اندازه گیری شده (در سطح احتمال ۵% ) در مراحل مختلف فنولوژی وجود دارد. میزان پروتئین خام این گونه در مرحله رویشی برابر ۶۵/۱۵درصد و با بالغ شدن گیاه میزان پروتئین خام کاهش یافته و در مرحله رسیدن بذر به حداقل خود یعنی ۰۶/۹ درصد می رسد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت علوفه بر اثر پیشرفت مراحل رشد تغییر می یابد. در این گونه کیفیت علوفه در مرحله رویشی بیشتر از کیفیت علوفه در مرحله بذردهی می باشد