سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیت اله سعیدی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
فهیمه نیاستی – کارشناس گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده:

در این آزمایش نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در ۳۲ تیمار و پنج تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد Meloidogyne javanica با۳ جمعیت ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۴۰۰۰لارو سن دوم و در مورد قارچ Verticillium dahliae 10با۱۰عددمیکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان میلی گرم پروتئین کل در هر گرم وزن تربرگ با استفاده از آلبومین سرم گاوی فراکسیون پنج، به عنوان پروتئین استاندارد، بر حسب تغییر جذب مخلوط۱و۱۰۲۰ و ۳۰ روز پس از مایه زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان ، ، واکنش در ۵۹۵ نانومتر، در مراحل زمانی داده است که میزان پروئتین کل در تیمارهای دارای قارچ+نماتد بیشتر از تیمارهای دارای نماتد و یا قارچ به تنهایی بوده است.((p ≤ ۰/ ۰۵)) ماکزیمم میزان پروتئین در تیمار قارچ+نماتد ( ۴۰۰۰ لارو سن دو) روی رقم کرونیکی مشاهده گردید. به طور کل از نتایج بدست آمده از این تحقیق چنین برمی آید که میزان پروتئین کل در برگ نهال های زیتون به ترتیب در ارقام کرونیکی، روغنی، زرد و مانزانیلا بیشتر بوده است.(p ≤ ۰/ ۰۵)