سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
حسین جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در بین میو های گرمسیری و نیمه گرمسیری زیتون محصولی است که مستقیما قابل مصرف نمی باشد و لذا فرآوری آن اجتناب ناپذیر و تحت تاثیر عوامل مختلف زراعی و فن آوری است. از مهمترین فراورده های زیتون ،کنسرو و روغن زیتون است که با کیفییت های گونا گونی عرضه می گردد. کیفییت روغن زیتون با انتخاب رقم مناسب شروع می شود. به منظور بررسی روند تغییرات خصوصیات کمی و کیفی میوه زیتون، و تهیه کنسرو زیتون در مناسب ترین زمان و با کیفیت بالا، آزمایشی بر اساس اسپیلت پلات در زمان بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، بر روی دو رقم مانزانیلا و زرد در سه تکرار طی تابستان ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات زیتون گیلوان شهرستان طارم (زنجان) انجام شد. در ماههای شهریور و مهر از درختان انتخاب شده در مراحل مختلف نمونه برداری و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه از جمله سفتی، وزن میوه، وزن خشک، مواد جامد محلول و درصد روغن آنها ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که طول، قطر، میزان روغن، وزن خشک و وزن ۱۰ میوه افزایش یافت ولی سفتی میوه کاهش نشان داد. در نهایت ۱۵ تا ۲۵ شهریور مناسب ترین زمان برای برداشت کنسروی میوه زیتون ارقام مانزانیلا و زرد تعیین گردید.