سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر کریم پور – دانشجوی کارشناس یارشد بیوتکنولوژی
سیده ساناز رمضانپور – اعضاهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید نواب پور –
حسن سلطانلو –

چکیده:

اسیدسالیسیلیک ترکیبی درونزا و کلیدی درمقاومت نسبت به بیماریهای موضوعی وهمه گیردرگیاهان محسوب میشود که خواص شبه هورمونی نیز دارد دراین مطالعه به منظور بررسی نقش سالیسیلیک اسید درایجاد مقاومت سیستمیک سطح رونوشت ژن آرژنین دکربوکسیلاز دردو رقم فلات FALAT و سومایتری Sumai3 بعدازآلودگی با سالیسیلیک اسید با غلظت ۲۰۰ppm مورد ارزیابی قرارگرفت برای این منظور دو رقم فلات و سومایتری درمرکز تحقیقات گرگان کشت شدند ازخوشه های آلوده به سالیسیلیک اسید دردو رقم فلاتوسومایتریدر بازه های زمانی ۰و۳و۶و۱۲و۲۴و۳۶و۷۲ ساعت و ۷روزبعدازآلودگی نمونه برداری و استخراج RNA انجام شد پس از ساخت cDNA با استفاده از دستورالعمل شرکت فرمنتاز و استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن ارژنین دکربوکسیلاز ارزیابی سطح رونوشت با روش کمی Real-Time PCR صورت گرفت داده های حاصل درنرم افزار REST تجزیه و تحلیل شد. دررقم سوماتری کاهش بیان و دررقم فلات افزیاش بیان ژن مشاهده شد.