سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس زمزم – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر ک
محمدباقر رهنما – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مناطق خشک کشور نظیر دشت رفسنجان، که اصولا دارای منابع آب با املاح نسبتا زیادی هستند و همچنین وقوع خشکسالی های مستمر طی سال های اخیر باعث کاهش بهره برداری از منابع آب های سطحی و بر عکس افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شده که این مسئله معضلات ناشی از آن را دو چندان نموده است. لذا با بررسی کیفیت این منابع و پایش مستمر آن می توان آگاهی لازم به منظور انجام مدیریت بهینه حفاظت از منابع آب و ممانعت از خسارات آتی را اعمال نمود.وجود آنیون ها و کاتیو نها در آب زیرزمینی ضروری و حیاتی است ولی اگر مقدار این آنیون ها و کاتیو نهای موجود در آب زیرزمینی از حدی کمتر و یا بیشتر شود این منابع آب هم از لحاظ شرب و هم از لحاظ کشاورزی و صنعت دچار مشکل می شوند. بنابراین مقدار این پارامترها باید اندازه گیری و کنترل شود. در این تحقیق سه پارامتر مهم کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در آب زیرزمینی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند. به منظور بررسی کیفیت آ بهای زیرزمینی دشت رفسنجان مدل کیفی دشت توسط مدل MT3DMS تهیه گردید. مدل کیفی تهیه شده برای این آبخوان با داده های صحرایی اندازه گیری شده مقایسه و مدل واسنجی گردید.سپس از مدل جهت پیش بینی برای ۲و ۵ سال آینده استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار هر سه پارامتر در همه دشت روندی افزایشی دارد. البته این افزایش در چا هها و برای یون های مختلف متفاوت است. بطوریکه میزان افزایش همه پارامترها در حوالی شهر انار بیشتر مشاهده می شود