سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم هداوندخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فروغ عباسی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی گنجعلی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تنش شوری یکی از عوامل مهمی است که در تمام سطوح، تولید و رشد محصولات را در سرتا سر جهان تحت تأثیر قرار می دهد و سبب کاهش آنها می گردد. اندازه گیری شیمیایی میزان کلروفیل برگ روشی وقت گیر و هزینه بردار است، بنابراین از دستگاه کلروفیل متر استفاده می گردد. گیاه شنبلیله یک گیاه دارویی مهم می باشد که در ایران و جهان مطرح است. در این پژوهش تغییرات همبستگی عدد کلروفیل متر و میزان کلروفیل کل برگ گیاه شنبلیله تحت شرایط شوری و هورمون جیبرلین مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل (۴،۱۶،۰ ppm ) 0،۵۰،۱۰۰،۲۰۰ ) و سطوح مختلف جیبرلین mM ) مورد بررسی در آزمایش شامل سطوح مختلف کلرورسدیم ۲۵ و رطوبت نسبی ۳۵ %) صورت گرفت. بعد از ۴۵ روز با کمک دستگاه کلروفیل ± بود. این آزمایش در شرایط گلخانه ای (دما ۲ متر، عدد کلروفیل متر برگها اندازه گیری شد و سپس میزان کلروفیل همان برگ به روش شیمیایی آرنون تعیین گردید. نتایج با آنالیز شد. نتایج نشان داد که بین مقادیر کلروفیل متر و کلروفیل کل در گیاه شنبلیله همبستگی مثبت و MSTAT-C نرم افزار معنی داری وجود داشت.