سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش طائی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
سعید خسروبیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربری اراضی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای بیوفیزیک و اقتصادی – اجتماعی در هر حوزهآبخیز به شمار می اید استان چهارمحال وبیتیاری به دلیل دارتن ررایط بب و هوایی خاص خود، منابع طبیعی غنی از جمله مرتع و جنگل هایبهوط میبار. مراتع این منطقه هر ساله عهوفه مورد نیاز عشایر و دام.اران منطقه به ویژ در زمان ییلاق را فراهم مینماید. این منطقه به دلیل رر. جمعیت، استفاد غیر اصولی و تغییرات اقلیمی متحمل تغییرات زیادی شده است دراین پژوهش به بررسی روند. تغییرات کاربری اراضی مربوط به حوزه آبخیز دروهان )یکی از زیر حوضههای، حوزه آبریز کارون پرداخته شد