سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی حسین زاده – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
رضا اسماعیلی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
راحله کاظمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

تغییرات کاربری اراضی را کنش بین عوامل فرهنگی و مهارت ها و احتیاجات فیزیکی از یکسو و پتانسیل های طبیعی از سوی دیگر می باشد. این تغییرات یا به صورت طبیعی و یا به وسیله عوامل مصنوعی از جمله دخالت انسان پدید می آید. برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری زمین به وجود آورد تا اساس طرح کالبدی و تفضیلی هر بخش شهری مشخص شود. با توجه به اهمیت موضوع تغییر کاربری اراضی شهر محمودآباد به عنوان مطالعه موردی در راستای هدف تحقیق با استفاده از مطالعات توصیفی گرد آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محدوده مورد بررسی نوار ساحلی شهر محمودآباد بوده است. نقشه ی طرح قدیم سال ۷۵ و طرح جدید سال ۸۵ را مقایسه کردم نتایج حاصل از آن به این صورت می باشد. در طرح اولیه فضاهای خالی بسیار و کاربری های اندکی در محدوده ساحلی مشاهده شده است. که در سال ۸۵ تمامی این فضاها با کاربری های مختلف پر شده است. با توجه به وسعت و جمعیت شهر مورد مطالعه در بخش ساحلی بر اساس نتایج به دست آمده از نظر کاربری گردشگری و جهانگردی و فضای عمومی بسیار کم اختصاص داده شده است.