سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرزانه محمدی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
مجتبی عمادی بایگی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سرطان پروستات غالبا بیماری مربوط به دوران پیری مردان است و میزان شیوع آن دردهه هفتادزندگی افزایش می یابد با وجود پیشرفت درروشهای تشخیصی زودهنگام و به علاوه پیشرفت روشهای جراحی و بهبود روشهای شیمی درمانی و پرتودرمانی هنوزهم درمان این سرطان پیچیده و مبهم است با این حال مطالعات جدید روی ژنهای مرتب طبا سرطان پروستات به محققان کمک نموده تا نحوه پیشرفت این نوع تومور را بهتر موردبررسی قرار دهند ژنتیک مولکولی سرطان پروستات پیچیده است و فاکتورهای متنوعیدرپیشرفت آن دخالت دارند همانند دیگر تومورها پیشرفت سرطان پروستات یک فرایند چندمرحله ای است درهرمرحله تحت تاثیر تغییرات ژنتیکی خاص خصوصیات مورفولوژیک ویژه ای درسلولها دیده میشود دراین پژوهش تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی مرتب طبا سرطان پروستات به منظور شناسایی ژنهای دخیل دربروز و پیشرفت آن مورد بررسی قرارگرفته است