سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسین زاده- – دانشگاه شهید بهشتی تهران
رضا اسماعیلی- – دانشگاه مازندران
مهدی ثقفی – دانشگاه پیام نور بیرجند
صدرالدین متولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

افزایش جمعیت و استفاده غیر منطقی منابع به ویژه پوششجنگلی اثرات زیانباری را برای بشر داشته است. در مناطق شمالی ایران نیز به دلیل تخریب پوشش جنگلی شاهد وقوع مخاطرات طبیعی متعددی در سال های اخیر بودهایم . محدوده مورد مطالعه در شمال رشته کوههای البرز در استان مازندران و در محدوده شهرستان نور قرار دارد.در این بررسی از دادههای اخذ شده توسط سنجندههای TM وETM+ ماهواره لندست که در فصل تابستان سالهای ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ تهیه شدهاند استفاده گردیده است. در این تحقیق ابتدا از اصول سنجش از دور و تکنیکهای پردازش رقومی تصاویر استفاده شد و سپس در ادامه با استفاده از شاخص های NDVI تبدیلات Tasseld cap تجزیه و تحلیل شد و در ادامه فرآیند آشکارسازی تغییرات انجام گرفت. در نهایت با استفاده از تحلیل های فوق ، روند کلی تغییرات پوشش جنگلی در منطقه مورد بررسی قرار گرفت بررسی انجام شده نشان داد که محدوده دارای پوشش جنگلی منطقه، کاهش ۱۸ درصدی را طی دوره مذکور تجربه نموده است. بیشتراین تغییرات مساحت(حدود ۱۵ درصد )در مناطق جنگلی نیمه انبوه صورت گرفته است