سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما خالدی – دانشجوی بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه
حشمت اله امینیان – دانشیار گروه حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه

چکیده:

به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری انار، آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار با استفاده از روش بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته انجام گرفت. تیمارها شامل دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (دمای معمولی اتاق) و ترکیب گازی در دوسطحN2 + 40% CO2 (A)60% و سطح N2 + 10% CO2 (B)90%و در جار شیشه ای بود. در طول مدت نگهداری میزان رشد قارچAspergillus flavus یکی از عوامل پوسیدگی میوه انار مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که میو ههایبسته بندی شده تحت شرایط ترکیب گازی سطحN2 + 40% CO2 (A) 60%میزان رشدش نسبت به شاهد کمتر بوده و پوسیدگی با سرعت کمتری اتفاق افتاد.