سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رهنما – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
محمدمهدی مختاری – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد استه
مهدی مخبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

خاک ها ی رمبنده خاکهایی هستند که در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندک دارای مقاومت ظاهری نسبتا زیادی هستند لیکن پس از جذب رطوبت و بارگذاری، فضاهای خالی بی ن ذرات کاهش زیادی می یابند و به حالت فشرده تری می رسند . گزارش خسارات زیاد به سازه ها ی مهندسی ناشی از رمبندگی خاک به لزوم توجه بیشتر به این موضوع را می طلبد . در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر قابلیت رمبندگی خاکها پرداخته شده است . از این میان تا ثیر رطوبت و وزن مخصوص خشک خاک بر میزان رمبندگی خاک ساختگاه سد سیوند مورد مطالعه قرار گرفت ه است . در پژوهش حاضر تعداد ۲۴ آزمایش ادومتر بر روی خاکهای رمبنده انجام و اثر تغییرات وزن مخصوص خشک و درصد رطوبت بر میزان رمبندگی مورد بررسی قرار گرفته است