سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک متشرع زاده – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
غلامرضا ثواقبی – دانشیارگروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

در نتیجه گسترش فعالیت های صنعتی و مصرف کودهای شیمیایی و فاضلاب های شهری، آلودگی خاک های کشاورزی به فلزات سنگین به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاک است. یکی از تنش های محیطی غیر زنده سمیت فلزات سنگین و تاثیر آن بر جذب عناصر غذایی می باشد. پتاسیم از عناصر غذایی پرمصرف و یکی از مهمترین کاتیون های مورد نیاز گیاه در برابر تنش محسوب می گردد. در پژوهش حاضر با اعمال تیمارهای کادمیوم ( ۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) و سرب ۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) و کاربرد دو زادمایه باکتری های بومی مقاوم به فلزات سنگین، تغییرات پتاسیم گیاه در ریشه و اندام هوایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین غلظت پتاسیم اندام هوایی و ریشه در تیمارهای۲ Cd200Pb0B و Cd0Pb200B1 به ترتیب با مقادیر۴/۶۱% و ۲/۲۸% مشاهده گردید. با افزایش سمیت سرب، غلظتپتاسیم ریشه کاهش یافت. همچنین کاربرد زادمایه باکتری های بومی مقاوم بویژه زادمایهB1 تاثیر معنی داری در افزایش غلظت پتاسیم ریشه و اندام هوایی نشان داد