سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا کوشا – گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر-ایران
نگین سلامات – گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر-ایران
محمدتقی رونق – گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر-ایران
عبدالعلی موحدی نیا – گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر-ایران

چکیده:

غده تیروئید در سیر تکاملی موجودات، به خوبی حفظ شده و در تمام جانوران مهره دار، توصیف شده است. بیوسنتز هورمون های تیروئیدی،تنظیم مرکزی فعالیت غده تیروئید، مسیرهای متابولیک محیطی هورمون های تیروئیدی و عملکرد تیروئید در ماهیان، خزندگان، پرندگان وپستانداران بسیار مشابه یکدیگر میباشد. از آنجایی که هورمون های محور هیپوفیز-تیروئید نقش مهمی در حفظ وضعیت فیزیولوژیکی نرمالبدن مهره داران دارند و به صورت مستقیم بر بسیاری از ارگان های بدن تاثیر می گذارند، از اینرو اختلال در عملکرد این محور می تواند برسایر بخش های بدن تاثیر گذاشته و موجب ایجاد مشکلات و اختلالات در آنها شوند. بدین منظور ۵۰ قطعه ماهی شوریده از ۵ ایستگاه درخور موسی شامل: ۱) پتروشیمی ۲)غنام ۳)زنگی ۴)دورق ۵)پاتیل جمع آوری شدند که پس از اخذ نمونه بافت تیروئید در فرمالین ۱۵ درصدتثبیت گردید و بر اساس روش های مرسوم بافت شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات هیستوپاتولوژیک شامل خونریزی در خورپتروشیمی مشاهده گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان ضایعات مشاهده شده و آلودگی خورها رابطه مستقیم وجود دارد.