سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیامک محمدی چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
کامبیز مشایخی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
منیژه میان آبادی – عضو هیئت علمی گروه زیس تشناسی دانشگاه گلستان
فرشید قادری فر – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات هیدرات های کربن، آنتوسیانین و محتوای کلروفیل سیر در طول مدت انبارداری در طرحی کاملا تصادفی از سه قسمت (خارجی، میانی و داخلی) سیر با ۴ تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه گرگان بررسی شد. نتایج نشان داد که بین آنتوسیانین و سایر فاکتورها همبستگی وجود نداشته و در سطح ۱ درصد بین گلوکز و کلروفیل b و کلروفیل کل همبستگی بالا و منفی وجود دارد که به دلیل مصرف گلوکز در طی مدت جوان هزنی گیاه می باشد.