سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بلوک اذری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران
احمد فلاح کهن – دانش اموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

اولین گام در طراحی اصولی یک شبکه ابیاری و زهکشی تعیین نیاز آبی گیاهان منطقه مورد مطالعه می باشد این پارامتر تحت تاثیر اقلیم بوده و در اینده دستخوش تغییرات خواهدبودلذا این تحقیق به بررسی تاثیر عدم قطعیت مدلهای اقلیمی بر نیاز خالص ابیاری دشت هشتگرد می پردازد دراین راستا برای تولید پارامترهای اقلیمی منطقه در سالهای اتی از خروجی ۹ مدل AOGCM تحت سناریوی A2 استفاده شد پس از وزن دهی به هر مدل بطور تصادفی ۲۰۰۰ سری زمانی بارش و دما تولید شده بروش تناسبی ریز مقیاس گردید در ادامه با استفاده از روشهای هارگریوز – سامانی و روشهای نشریه فائو۵۶ مقادیر تبخیر و تعرق مرجع روزانه و مقادیر تبخیر وتعرق پتانسیل گیاه برای منطقه محاسبه شد در نهایت با استفاده از مدل بیلان آب خاک گیاه ارائه شده توسط تائو مقدار نیاز آبی خالص منطقه در سالهای پایه ۲۰۰۵ و اتی ۲۰۹۹-۲۰۱۰ برآورد گردید. در ادامه با وارد کردن سطح زیرکشت درمحاسبات مقدار حجم خالص آب ابیاری منطقه محاسبه شد. دراین حالت با در نظ گرفتن عدم قطعیت در تجزیه تحلیل ها محدوده تغییرات نیاز خالص ابیاری برای چهار محصول عمده منطقه جو پاییزه، گندم، جو و ذرت علوفه ای در دوره اتی به دست امد نتایج نشان داد که دمای سالانه در دوره های اتی افزایش یافته و میزان بارش سالانه کاهش می یابد.