سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین قربانی خرازی – معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حجت اله اروانه – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین هوشمندی –

چکیده:

تغییر اقلیم پدیده ای است که درعصرحاضر بیشترین نگرانیها را درمیان جوامع و مراجع تصمیم گیری درسراسر دنیا بهوجود آورده است این پدیده تاثیرات مهمی درجنبه های مختلف زندگی بشر ایجاد نموده است ازجمله مهمترین آنهابخش کشاورزی و تامین موادغذایی کافی برای کشورها می باشد دراین تحقیق تاثیر تغیی راقلیم بردما حداقل و حداکثر و بارش با استفاده از خروجی های مدل جهانیتغییر اقلیم Echam4 مرکز تحقیقات هواشناسی هامبورگ آلمان برای دو سال ۲۰۲۵و۲۰۵۰ دردشت بهبهان مورد بررسی قرارگرفت درمرحله بعدی با استفاده از پارامترهای استخراج شده از ایستگاه ایدنک و پارامترهای پیش بینی شده توسط مدل Echam4 تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و نیاز ابی الگوی کشت به دو روش برا یدوره مورد مطالعه ۱۹۷۰-۲۰۰۰ و دو سال پیش بینی شده ۲۰۲۵و۲۰۵۰ محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج حاصل نشان داد که میزان تبخیر و تعرق محاسبه شده برای تمامی ماه ها و برای دو سال پیش بینی شده تحت تاثیر دما افزوده خواهد شد.