سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب احمدیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران
لیلا ملکانی – دانشجوی دکتری عمران آب

چکیده:

احداث سد در مسیر جریان رودخانه سبب ایجاد تغییرات در رژیم جریان، مورفولوژی رودخانه و وضعیت رسو بگذار ی وفرسایش در آن م یشود. بنابراین مطالعه و بررسی روند تغییرات در پایین دست سدها و پیش بینی وضعیت جریان و بستر روخانه پس از بهره برداری از سد، در مراحل طراحی و کاربرد از آنها ضروری به نظر م یرسد. در این مطالعه با استفاده از مدل تک بعدیHec Ras4.0 پیش بینی تغییرات رژیم جریان رودخانه آجی چای پس از احداث سد ونیار انجام شده است. برای این منظور ابتدا مسیر رودخانه آجی چای در پایین دست سد ونیار در مدل عددی Hec Ras4.0 شبیهسازی شد. بدین ترتیب که چند مقطع عرضی درپایین دست سد در نظر گرفته شده و اطلاعات لازم از جمله دب یهای جریان رودخانه ( قبل از احداث سد) ، دب یهای خروجی از دریچ ههای سد( پس از بهره برداری از سد) ، منحن یهای دان هبندی بستر و… در نرم افزار Hec Ras4.0 وارد شود. به منظور انجام مقایسه مناسب و تخمین تغییرات رژیم جریان رودخانه دو مدل تهیه شود. مدل اولیه مربوط به حالت طبیعی رودخانه و قبل از احداث سد و مدل بعدی مربوط به زمان بهره برداری طولانی مدت( ۵۰ ساله) از سد اس ت.پس از کالیبراسیون مدل و تعیین معادله انتقال رسوب مناسب، تحلیل مدل مورد نظ ر انجام شو د و در هر کدام از مراحل خروج یهای مدل به عنوان معیار بررسی و تعیین نوع جریان در نظر گرفته شد. در این مطالعه از عدد فرود به عنوان معیارتعییین حالت رژیم جریان استفاده شد.