سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هنگامه شیراوند – کارشناس، اداره کل هواشناسی استان لرستان
فاطمه درگاهیان – کارشناس، اداره کل هواشناسی استان لرستان

چکیده:

مدل های اقلیمی نشان می دهندکه دمای زمین در دهه های آتی افزایش خواهد یافت. با افزایش دما، نوع بارش به سوی بارش های مایع تغییر می یابد و زمان ماند اب در حوضه های کاهش مییابد کاهش زمان ماند اب سبب افزایش طول دوره خشک و نیز تعداد سیلاب ها می شود از این گذشته با افزایش دما تبخیر نیز افزایش یافته و مقدار بیشتری از بارش ها ی در یافتی دوباره از دسترس خارج می شود دراین مطالعه با استفاده از تکنیک ریز مقیاس نمایی آماری، خروجی های مدل گردش عمومی جو ECHO-G برای دوره زمانی ۲۰۳۹-۲۰۱۰ با استفاده از مدل اماری LARS-WG ریز مقیاس گردیدند و نتایج آن بر روی ایستگاههای سینوپتیک استان لرستان تجزیه و تحلیل شدند.نتایج کلی حاکی از روند کاهشی در میزان بارندگی ها و افزایش درمیزان دماهای این شهرستانها می باشد این مطلب موید ان است که نوع بارشهای استان به سمت مایع تغییر خواهد کرد.تحلیل های بدست آمده می تواند در برنامه های بلند مدت توسعه در بعد کشاورزی و منابع آب مد نظر قرارگیرد.