سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا بابائی بازکیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نفوذ آب در خاک پ از هر آبیاری یکی از خصوصیات مهمی است که با زموان تیییور کورده و سیسوتم آبیاری را دچار مشکل می سازد و مانع از رسیدن آب کافی به محیط اطراف ریشه در گیاه می گردد. جهوت بررسی تیییرات نفوذ آب در خاک بر افزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه بادام زمینی ، ازمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان آستانه اشرفیه واقوع در شرق استان گیلان، در سال زراعی ۹۳۳۳ انجام گرفت. نتای تحقیق نشان داد که مقدار نفوذپوذیری خواک در طول دوره رشد نسبت به ابتدای فصل کاه یافته و میزان متوسط نفوذ ۱ سانتی متر بر / نهایی خاک ۷ ۹۲ و ۹۳ روز(، حوداکثر عملکورد غلاف و دانوه در ، روز به دست آمد. در تیمارهای مختلف آبیاری )دیم، ۶ مدیریت آبیاری ۶ روز، به ترتیب با ۷۷۱۳ و ۲۳۷۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بیشترین مقودار کوارایی ۷ کیلوگرم بر متور مکعوب مشواهده / ۹ و ۰۹ / مصرف آب برای غلاف و دانه نیز در تیمار آبیاری ۶ روز با ۲۷ شد. روند تیییرات رطوبت حجمی در اعماق مختلف نشان داد که مقدار رطوبت در لایه هوای بالای خواک نظیر ۷ ۲۷ و ۲۷ ۷۷ کمتر از لایه های ۷۷ ۶۷ و ۶۷ ۳۷ سانتی متری بوده که علت آن جوذب آب در لایوه – – – – های اول و دوم توسط گیاه می باشد. از این رو باید مدت زمان آبیاری کمتر شود تا با جبران کاه نفوذ، کارآیی مصرف آب افزای یابد.