سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی باقریان کلات – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رضا غفوریان – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
سیدجواد موسوی – کارشناس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

چکیده:

در این مقاله تغییرات یکساله میزان فسفات آب رودخانه سررود کلات متاثر از ورود پساب استخرهای پرورش ماهی مورد بحث قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق، ۷ ایستگاه در طول این رودخانه انتخاب شد. در این ایستگاهها در هرفصل از سال نمونه برداری آب جهت تعیین مقدار فسفات نمونه ها انجام شد. نمونته هتا ی آب رودخانه جهت تعین مقدار فسفات در آزمایشگاه آنالیز گردید. نتایج این تحقیق نشان داد کته ورود پستاب استتخرهای ماهی به رودخانه موجب افزایش میزان فسفات آب رودخانه شده است. افزایش محسوس در میزان فسفات از قسمتهای بالادست بطرف قسمتهای پایین دست رودخانه را می توان بعنوان بخشی از اثرات تخلیه پساب این استخرها به آب رودخانه ذکر نمود.البته بخشی از افزایش میزان فسفات رودخانه، مربوط به ورود زه آب کشاورزی که حاوی کودهای شیمیایی هستند، میباشد. افزایش میزان فسفات آب رودخانه بویژه در فصل تابستان بدلیل شرایط نامساعد رودخانه )از جمله تبخیر باد و دبی کم( تشدید یافته و چنانچه استانداردهای دزم در این زمینه رعایت نشود، بروز مشکلات زیست محیطی در منطقتهدور از انتظار نخواهد بود.