سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
علی باقرزاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن قاسمی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی د ردهه اخیر به منظور تولید بیشتر محصولات کشاورزی آلودگی خاک و آب و محیط زیست را به همراه داشته است بدین منظور آزمایشی جهت بررسی و تعیین مقدار مناسب مصرف ماده آلی هیومیک اسید برروی سه رقم گوجه فرنگی در خراسان رضوی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه واقع در اراضی بخش احمد آباد حومه مشهد بصورت طرح کرتهای خورد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی انجام گرفت که طی آن چهار سطح هیومیک اسید ۰، ۱و ۱٫۵ ، ۲ کیلوگرم درهکتار بر روی سه رقم گوجه فرنگی با نامهای super CH ,Estern , super chief در ۳ تکرار که جمعا ۱۲ تیمار را تشکیل داد اجرا شد هدف ازاین آزمایش بررسی نقش بهینه کود آلی در جهت افزایش عملکردمحصول گوجه فرنگی و تعیین میزان مناسب کود آلی HA می باشد که طی آن در بررسی اثر مصرف سطوح مختلف HA صفات وزن میوه بیومس، وزن خشکمیوه و شاخص بریکس در سطح ۱% دارای اختلاف معنی دار بودند