سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروین منوچهری فر – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بیتا زاجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

خشکی یکی از مشکلات مهم کشاورزی است و یکی از مهمترین فاکتورهای کاهش محصولات گیاهی است. تحقیقات نشان می دهند که سالیسیلیک اسید در ایجاد تحمل گیاهان در برابر تنش خشکی نقش کلیدی را ا یفا می کند. هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی تغییرات مقدار رنگیزه های فتوسنتزی در گیاهچه های ۷ روزه ذرت (Zea mays) رقم ۶۴۷ بود. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی ، به صورت فاکتوریل و در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اجرا شد. مقایسات میانگین نیز به وسیله آزمون دانکن انجام گردید . تنش خشکی به صورت آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی اعمال شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در ۴ سطح آبیاری شامل ۱۰۰% ، ۸۰% ، ۶۰%، ۴۰% ظرفیت زراعی و سالیسیلیک اسید نیز شامل غلظت های صفر و ۰/۲ میل یمول بودند . نتایج نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری مقدار رنگیزه های فتوسنتزی را کاهش داد. اما تیمار با سالیسیلیک اسید مقدار رنگیزه های فتوسنتزی را به طور معنی داری افزایش داد بنابراین سالیسیلیک اسید با افزایش میزان رنگدانه های فتوسنتزی باعث افزایش تحمل ذرت در برابر تنش خشکی شد.