سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوسن سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ت
علی آذره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیابان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
نعمت اله خراسانی – استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر، افزایش مصرف آب ، کاهش نزولات جوی و پرهزینه بودن توسعه منابع آب سطحی، منجر به فشارهای مضاعفی به منابع آب زیرزمینی کشور شده است. و این در حالی است که این منابع نسبت به آلودگیها بسیار حساس می باشند. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی شهر کرج با استفاده از روش های زمین آمار صورت پذیرفت. بدین منظور از اطلاعات ۴۳ چاه که توسط آب منطقه ای استان تهران در سال ۱۳۸۷ برداشت و آنالیزهای کیفی روی آن صورت گرفته بود استفاده گردید. در این راستا پس از برازش بهترین مدل واریوگرام به ساختار فضایی داده های کیفی آب شامل SAR، ECو TDS در محیط نرم افزاری GS+و ارزیابی دقت روشهای مختلف درونیابی شامل کریجینگ، کوکریجینگ و روش عکس فاصله وزن دار با توان یک تا پنج، نقشه پهنه بندی تغییرات مکانی آنها در محیط نرم افزاری ArcGIS با استفاده از بهترین روش درونیابی تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد که از بین روشهای درونیابی استفاده شده در این تحقیق روش کوکریجینگ نسبت به دو روش دیگر از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین نقشه های تهیه شده با این روش نشان می دهد که میزان آلودگی از قسمتهای جنوبی و مرکزی منطقه به سمت شمال و نیمه غربی در حال افزایش است. که دلیل این امر ساختار زمین شناسی منطقه و تمرکز بافت شهری در قسمت های شمالی منطقه مورد تحقیق می باشد.