سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه صابری – دانشجوی کارشناس ارشد محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید عبدی – کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه گرگان

چکیده:

محدودیت منابع اب در دسترس ، آب را به عنوان یک کالای اقتصادی و با ارزش مطرح نموده است. با رشد روز افزون جمعیت و افزایش فعالیت های شهری ، صنعتی و کشاورزی ، آب های زیرزمینی در معرض خطر آلودگی قرار می گیرند . در ایران آبهای زیرزمینی سهم بسیار مهمی در تامین آب اشامیدنی اکثر شهرها دارد ( د رحدود ۶۰ درصد ). بیش از ۸۰% آب شرب شهر رو به رشد و پرجمعیت گرگان ، از منایع آب زیرزمینی ( آبخوان های زیارت ، شصت کلا و گرمابدشت)تامین می شود. روش اهداف این مطالعه عبارتند از فراهم نمودن چشم اندازی از کیفیت آب زیرزمینی موجود ، تعیین توزیع مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی از قبیل نیتریت و فسفات ، بررسی کیفیت آب زیرزمینی گرگان با استفاده از نتایج نقشه های بدست امده از روش زمین آماری کرینجیگ . به دلیل پراکندگی نامناسب چاه های موجود در شهر گرگان ، این بررسی به ناحیه شرق گرگان معطوف شد که شامل ۲۴ حلقه چاه اب زیرزمینی در سال ۸۷ بود. طبق آمار موجود در سال ۸۷ ، از ۱۸ چاه از ۲۴ چاه به منظور آنالیز کیفی ، اندازهگیری به عمل آمد . آنالیزهای کیفی موجود مبنای انجام روش زمین آماری (کریجینگ) قرار گرفت. نتایج : نتایج نشان می دهد کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از جنوب به سمت شمال در حال کاهش است . با توجه به میزان خطاها ، طرح یک شبکه موثر تر که توزیع مکانی مناسب تری داشته باشد احساس می گردد.