سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاو.رزی آذربایجان شرقی

چکیده:

شهرستان مراغه از جمله مراکز مهم کشاورزی و باغداری در استان آذربایجانشرقی است. به توجه به اهمیت مواد آلی در توسعه کشاورزی پایدار ضرورت دارد که میزان آن در خاکهای کشور تعیین و راهکارههای لازم جهت بهبود وضعیت آن را بررسی و اجرائینمود. در این تحقیق ابتدا در روی نقشه :::: ۱۰۰ محدوده شهرستان شبکه بندی و سپس تعداد :: ۰ نمونه مرکب خاک از عمق ۰ : سانتی متری اراضی زراعی تهیه، موقعیت هر کدام با دستگاه موقعیت یاب جهانی ثبت و به آزمایشگاه منتقل شد و میزان کربن – :آلی خاک با روش سوزانیدن تر اندازه گیری شد. سپس بر اساس موقعیت جغرافیائی برداشته شده در مرحله قبلی در محیط سیستماطلاعات جغرافیائی به صورت نقشه نقطه ای جهت نمایش توزیع مکانی ارائه گردید. در مرحله تحلیل مکانی، با استفاده از الگوریتم های میانیابی موجود در نرم افزار Arc-GIS نقشه توزیع مکانی میزان کربن آلی خاک تهیه و با استفاده استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور توزیع مکانی این عنصر پهنه بندی شد. نتایج نشان داد که میزان کربن آلی در بیش از ۹۹ درصد اراضی این شهرستان زیر یک درصد است بنابر این ضرورت دارد ۵۰-۴۰تن کود حیوانی پوسیده هر ساله مصرف شود تا سطح کربن آلی خاک به بیش از یک درصد برسد. البته مدیریت بقایای گیاهی نظیر کاه و کلش نیز در بهبود وضعیت مواد آلی مهم است و از آتش زدن آن که در سالهای اخیر مرسوم شده است بایستی پرهیز نمود