سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دادگر – دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه خاکشنا
شهلا محمودی – استاد، دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم خاک، تهران، ایران
محمدحسین مهدیان – دانشیار پژوهش، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاو
محمدحسن مسیح آبادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه خاکشناسی، ت

چکیده:

مدیریت پایدار اکوسیستم مستلزم شناخت و ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی ویژگیهای آن به منظور بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع میباشد. از مهمترین عوامل مؤثر در مدیریت پایدار اکوسیستم، حفظ کیفیت خاک آن است. به-این منظور، شناخت توزیع مکانی ویژگیهای خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی کربن آلی خاک در بخشی از مراتع منطقه دماوند انجام شد. در این رابطه، نمونهبرداری سطحی از عمق۳ ۰۳ سانتیمتری خاک انجام شد و میزان درصد کربن آلی خاک، درصد ازت کل، درصد رس، شن، سیلت، سنگریزه، – اسیدیته و وزن مخصوص ظاهری تعیین شد. برای بررسی تغییرات مکانی، روشهای زمین آماری، کریجینگ معمولی ۱ ،کوکریجینگ ۲ و وزن دهی معکوس فاصله ۰ مورد ارزیابی قرار گرفت که از تکنیک Cross Validation و پارامترهای آماری RMSE4 ، ۵MAE و ۶MBE استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل کروی مدلی مناسبی برای نیمتغییرنمای کربن آلی است. شعاع تاثیر این نیمتغییرنما ۱۵۳۳ متر، اثر قطعهای برابر ۰/۰۲ درصد و آستانه برابر ۰/۰۲۵ درصد تعیین شد، ضریب همبستگی برای مدل برازش شده ۰/۹۲ محاسبه شد. در روش وزن دهی معکوس فاصله با تعداد نقاط همسایگی ۱۵ و توان ۱٫۲ انتخاب شد