سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عبدالهی منصورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حسین محمدزاده – استادیار
محمد امینی – دانشیار

چکیده:

مدیریت منابع آب درمناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا به منظور حفظ کیفیت آب زیرزمینی اطلاع از پراکنش زمانی و مکانی آنها حائز اهمیت است هدفازاین پژوهش ارزیابی دقت روشهای درونیابی مکانی جهت پیش بینی پراکنش مکانی نیترات می باشد بدین منظور از اطلاعات مربوط به نمونه های حاصل از ۵۶ حلقه چاه دشت شهرکرد استفاده شد و روشهای زمین آماری و معین از جمله کریجینگ کوکریجینگ وزن دهی معکوس فاصله توابع پایه شعاعی مورد بررسی قرارگرفت پس از نرمال سازی داده ها اقدام به ترسیم واریوگرام گردید بمنظور انتخاب مدل مناسب برای برازش برروی واریوگرام تجربی از مقدار RSS کمتر و استحکام فضایی قویتر استفادهشد سپس با استفاده از فن ارزیابی متقابل Cross-Validation) و استفاده از RMSE مناسبترین روش درونیابی انتخاب شد نتایج نشان داد که برای پهنه بندینیترات روش کریجینگ معمولی بردیگر روشهای ارجعیت دارد درنهایت با استفاده از روش کریجینگ معمولی به عنوان بهترین روش درونیابی نقشه پهنه بندی نیترات آب زیرزمینی درمحیط نرم افزار Arc GIS9.3 تهیه گردید.