سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
ناصر هاشمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

چکیده:

تغییرات پارامترهای زمین شناختی و ژئوفیزیکی درون و بین صفحه ای و ارتباط دو جانبه آنها با یکدیگر شاخص های خوبی برای فهم بهتر میزان مقاومت پوسته و وضعیت استرسی آن می باشد. در بین این پارامترها ناهنجاری گرانشی بوگه و پارامتر لرزه خیزی b_value برای مطالعه و ارزیابی ویژگی های پوسته و رژیم استرسی موجود در آن، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در تحقیق حاضر به بررسی توصیفی تغییرات مکانی ناهنجاری گرانشی بوگه و پارامتر لرزه خیزی b_value در پهنه انتقالی زاگرس مکران (خطواره عمان) پرداخته شده و وجود ارتباطی آشکار بین این دو پارامتر مشخص می شود. مقادیر ناهنجاری گرانشی بوگه مثبت و زیاد با مقادیر b_value کم ارتباطی تنگاتنگ داشته و نشانگر نازک شدگی پوسته، بالا آمدگی موهو و تمرکز بیشتر استرس در این ناحیه است. در مقابل مقادیر ناهنجاری بوگه منفی با مقادیر b_value متوسط تا زیاد همراه بوده که نشانگر ضخیم شدگی پوسته، تمرکز پایین استرس همراه با پراکندگی متناوب انرژی رخداد های لرزه ای در پهنه انتقالی زاگرس مکران است. نتیجه کلی حاصل از این تحقیق بیانگر وجود رابطه معکوس بین پارامتر لرزه خیزی b_value و ناهنجاری گرانشی بوگه در ناحیه مورد مطالعه، پیرامون خطواره عمان است.