سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود فاضلی سنگانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شرفا – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران
احمدرضا پیله وری شهری – دانش آموخته خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خصوصیات خاک از جمله میزان درصد رس خاک دارای تغییرات پیوسته مکانی می باشند؛ مجموعه ای از روش های آماری تحت عنوان زمین آمار جهت بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک مورد اسفاده قرار می گیرند که ارائه دهنده ابزارهایی جهت توصیف الگوی تغییرپذیری(واریوگرام) و تخمین (کریجینگ) متغیر در نقاط نمونه برداری نشده با استفاده از اطلاعات محل های نمونه برداری شده می باشند. نمونه برداری در ۴۴ نقطه انجام گرفت و میزان درصد رس نمونه های خاک با روش پیپت تعیین گردید؛ تجزیه وتحلیل داده های حاصل ها نشان داد که همبستگی مکانی بین داده ها وجود دارد و مدل برازش داده شده برواریوگرام تجربی مدل کروی است. همبستگی مکانی داده های این متغیر در محدوده مطالعاتی بلند دامنه بود. بر اساس واریوگرام بدست آمده و با استفاده از تخمین گر کریجینگ بلوکی محدوده مطالعاتی پهنه بندی شد