سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر موسوی – استادیار دانشگاه شیراز
مریم زاهدی فر – استادیار دانشگاه فسا
مریم رجبی – دانشجوی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

پیشگیری ازمعضل بزرگ فرسایش خاک مستلزم شناخت عوامل موثربرفرسایش دامنه تاثیر و اولویت مناطق ازنظر شدت فرسایش و تولید رسوب می باشد بررسی تغییرات مکانی مقدار فرسایش و عوامل موثربرفرسایش درحوضه آبخیز رحیم آباد شهرستان فسا استان فارس با به کارگیری روشهای زمین آماری نشان داد ساختار تغییرات مکانی اغلب ویژگیهای بررسی شده ازمدل گوسی تبعیت نمود و از میان روشهای تخمین مورد استفاده روش کریجینگ معمولی نقطه ای بهترین روش شناخته و با استفاده از آن نقشه ها تهیه شد.