سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی –
مهدی نادری –

چکیده:

آلودگی خاک به عناصر سنگین مساله زیست محیطی مهمی است. فلزات سنگین به دلیل سمیت و ماندگاری شان در محیط زیست خطرناک می باشند. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی عناصر سرب و کادمیوم در خاک های سطحی دشت شهرکرد واقع در استان چهارمحال وبختیاری و ارزیابی وضعیت آلودگی منطقه به این فلزات انجام شد. ۱۲۰ نمونه خاک از ۱۵-۰ سانتی متری برداشت و مقدار کل عناصر به روش استخراج با اسیدنیتریک با دستگاه جذب اتمی تعیین شد. آنالیز آماری داده ها نشان داد که غلظت سرب پایین تر از حد بحرانی، اما در مورد کادمیوم بالاتر است. تجزیه و تحلیل زمین آماری نشان داد، هر دو متغیر همسان گرد بوده و الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیرها می باشد. در نهایت نقشه پراکنش مکانی غلظت عناصر مورد مطالعه به روش کریجینگ ترسیم شد. به منظور بررسی چگونگی توزیع غلظت عناصر مورد نظر در کاربری های اراضی مختلف، اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه از طریق تفسیر تصویر ترکیب رنگی مجازی حاصل از اطلاعات تصاویر ماهواره IRS،گردید. نتایج نشان داد که منطقه در معرض آلودگی کادمیوم قرار دارد.