سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه سپردار – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور – استادیارگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
آسیه عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سمانه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۷ در ۵۰ کیلومتری غرب شهرستان کرج در قسمت جنوب شرقی دشت قزوین مطالعه شده است. نمونه برداری صحرایی به روش تصادفی با استفاده از ۸۰ نمونه خاک سطحی با پراکنش مناسب در سراسر منطقه صورت گرفت. تجزیه های آزمایشگاهی شامل اندازه گیری هدایت الکتریکی، واکنش خاک و محاسبه نسبت جذب سدیم با روش های استاندارد صورت گرفت. در این تحقیق روابط میان شوری و قلیائیت خاک و بازتاب طیفی آن ها از طریق آماری مورد بررسی قرار گرفت. در این روش اطلاعات مربوط به باندهای سنجنده ها به عنوان متغیر مستقل و هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم (SAR) به عنوان متغیر وابسته منظور و مدل های لازم تهیه گردید. جهت به دست آوردن این مدل ها از برنامه آماری SPSS استفاده گردید. برای این منظور هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم (SAR) نمونه های سطحی نقاط نمونه برداری شده در صحرا تعیین و به عنوان متغیر وابسته وارد پایگاه اطلاعاتی داده ها گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از میان باندهای سنجنده ETM باندهای ۳ و ۴ همبستگی خوبی با تغییرات شوری خاک نشان داده اند و ضریب همبستگی این دو باند با شوری خاک برابر با ۸۸/۰ است.. هم چنین نتایج نشان داد که از میان باندهای سنجنده +ETM باندهای۴ و ۱-۶ رابطه نسبتاً خوبی با SAR نشان داده اند و ضریب همبستگی این دو باند با SAR برابر با ۶۴/۰ است.