سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا متین فر – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه لرستان
افشین شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه
سارا عزیزی قلاتی – آموخته کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

تولید محصول اقتصادی مستلزم تامین نهاده های کافی و به موقع می باشد. یکی از نهاده هایی که نقش کلیدی در رشد گیاهان زراعی وتولید محصول دارد عناصر غذایی خاک می باشد. تعیین وضعیت پراکنش مکانی عناصر غذایی خاک علاوه بر کاهش هزینه ها،کمک به کود دهی متناسب با نیاز گیاهان زراعی، با حداقل دخالت در محیط به توسعه پایدار نیز کمک می کند. در این تحقیق تلاش شده که با استفاده از روشهای زمین آماری مبتنی برکریگینگ Kriging) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تغییرات مکانی ۳ عناصر غذایی پتاسیم،فسفر و ازت که از عناصر غذایی پرمصرف می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته و توزیع مکانی انها مشخص گردد. ابتدا میزان عناصرذکر شده در پروفیل های مختلف اندازه گیری شد، سپس بعد از برازش مدل های واریوگرام مختلف برای این عناصر و انتخاب بهترین مدل واریوگرام از سه روش کریگینگ ساده (Simple kriging) ادی ، (Ordinary kriging) و عام (validation -Cross ) استفاده گردید که بر این اساس بهترین مدل از میزان کمترین RMS به همراه میانگین خطا انتخاب شد. که در هر سه مورد مدل کریگینگ ساده بهترین روش برای درون یابی انتخاب گردید.سپس پهنه بندی بر اساس این روش صورت گرفت .