سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی لبیب زاده – استادیار سازه گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
بهزاد ذهبی زاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

امروزه توسعهی مقاومت فشاری اولیهی بالا، یک مشخصهی کلیدی برای عملکرد سیمانکاری چاههای نفت و گاز است. مقاومت اولیه جهت تامین حفظ ساختار لولهی جداری و ایزولاسیون مکانیکی- هیدرولیکی فواصل درون چاهی مهم میباشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به تاثیر تغییرات همزمان دما و فشار درونچاهی بر روی مقاومت فشاری سیمان چاه کلاسGبرخلاف تحقیقات پیشین در این زمینه که شرایط تغییر دما در یک فشار ثابت را بررسی کردهاند، پرداخته شده است. آزمایشات با استفاده از روش غیر مخرب در مدت زمان ۴۸ ساعت و تحت شرایط دما و فشار مختلف مطابق با چاهی واقعی در منطقهی خوزستان، انجام گرفت؛ سپس رفتار سیمان از لحاظ مقاومت فشاری در شرایط مختلف بررسی گردید