سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فلئزه بلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی
رسول اصغری زکریا – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی
رئوف سید شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی
محمد صدقی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی

چکیده:

برای بررسی اثر سطوح مختلف شوری و همچنین تاثیر مدت زمان قرارگیری در معرض تنش بر میزان تغییر یونهای سدیم و پتاسیم بذور عدس به هنگام تنش شوری، مقدار سدیم و پتاسیم موجود در بذور مورد آژمایش توسط دشتگاه فلیم فوتومتر اندازه یگری شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو ژنوتیپ عدس ILL-237 و ILL-330 در چهار سطح شوری صفر و ۲۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار NaCl و سه زمان ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از قرار گیری در معرض تنش، در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد و تجزیه و تحلیل داده های به وسیله نرم افزار SPSS و رسم نمودارهای با نرم افزار Excel انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدت زمان مواجه با تنش شوری اثر زیادی بر تجمع یون سدیم در بذر داشت به طوری که با افزایش مدت زمان مواجه با تنش شوری، تجمع یون سدیم در بذر بیشتر شده ولی مقدار یون پتاسیم کاهش یافت. همچنین با افزایش سطوح شوری بتدریج مقدار سدیم در بذور افزایش پیدا کرد. در دو ژنوتیپ عدس مورد بررسی بیشترین کاهش مقدار پتاسیم در سطح شوری ۱۵۰ میلی مولار بود. با افزایش زمان آزمایش و غلظت سدیم در محیط در هر دو ژنوتیپ نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت.