سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
آرمان رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشدجنگلداری
اصغر فلاح – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سروش ذبیح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

با هدف مطالعه بررسی وضعیت مشخصه های کمی و کیفی گونه های درختی نسبت به فاصله از روستا و تعیین تاثیردوری و نزدیکی به روستا روی وضعیت جنگل جنگل سامانه عرفی روستای بلکه دربخش آرمرده شهرستان بانه استان کردستان جهت مطالعه انتخاب شد از داده های آمار برداری صددرصد جنگل بلکه استفاده و مساحت منطقه آماربرداری شده ۴۰ هکتار منطقه فوق به قطعات نمونه ۲۵×۲۵ متر تبدیل و جمعا تعداد ۶۴۸ قطعه نمونه برداشت شد درختان فوق در ۶ کلاسه فاصله از روستا شامل کلاسه ۱ ۳۰۰-۲۰۱ ، کلاسه ۲ ۴۰۰-۳۰۱ و کلاسه ۳ ۵۰۰-۴۰۱ و کلاسه ۴ ۶۰۰-۵۰۱ و کلاسه ۵ ۷۰۰-۶۰۱ و کلاسه ۶ ۸۰۰-۷۰۱ متر فاصله از روستا تقسیم بندی شد درهر قطعه نمونه با سیستم UTM و مشخصه های گونه ارتفاع تاج و قطر بزرگ و کوچک تاج آماربرداری شد جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS16 جهت بررسی اختلاف میانگین مشخصه های کفوق در طبقات فاصله از روستا از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه دانکن استفاده شد. نتیجه تجزیه واریانس نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف بین مشخصه سطح تاج مورد مطالعه درطبقات فاصله از روستا درجنگل بلکه بوده و این موضوع نشان دهنده رابطه معکوس بین تخریب و فاصله از روستا تاثیر نوع استفاده و فاصله از روستا بروضعیت جنگل می باشد.