سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحمان مصطفایی – عضو هیئت علمی گروه نقشهبرداری دانشگاه زابل
ابوالفضل غلامعلی – عضو هیئت علمی گروه نقشهبرداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
حمیدرضا حسین آبادی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه زابل

چکیده:

در این مقاله دو روش مختلف، استفاده از سری زمانی مشاهدات GPSو مشاهدات شتاب سنج، جهت نمایش تغییرات مسطحاتی ناشی از نیروی اعمال شده توسط باد و توفان به سازههای عظیم، مقایسه شده است. روش اول بر مبنای آنالیز سری زمانی مشاهداتGPS و روش دوم براساس استفاده از دادههای استخراج شده از شتاب سنج بنا شدهاند. جابجائیهایی با فرکانس کمتر از فرکانس شتاب سنج توسطGPS قابل تشخیص بوده، اما مشاهدات ناشی از آن نویزآلود هستند . بهبود نسبت سیگنال به نویز، به روش های مختلف حذف و کاهش نویز امکانپذیر میباشد. در این مقاله مدلسازی سریهای زمانیGPS جهت تشخیص عکسالعملهای جزئی ساختمانها در مقابل نیروی باد، ارائه شده است. روش پیشنهاد شده جهت آنالیز سیگنالGPS تلفیق مشاهدات شتاب سنج وGPS میباشد، که به صورت واضح و روشن، واکنش ساختمانها را در مقابل نیروهای ناشی از باد و توفان نشان میدهد. جهت تشخیص بردار جابجائی، از الگوریتم فیلتر کردن تغییرات ناگهانی و نویزهایی با فرکانس پائین، و آنالیزطیفی جابجائی سازه استفاده شده است.